سرپرست جدید منطقه ۱۰ شهرداری کرج معرفی شد

با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج، مدیرکل دفتر حوزه شهردار و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج، محسن کمالی دهقان به عنوان سرپرست منطقه ۱۰ معرفی و از تلاش های مجتبی اسکندری در این سمت قدردانی شد.