باهمراهی شهردار کرج صورت گرفت:

بازدید معاون رییس جمهوری از کارخانه نوآوری کارآفرینان مستعد کرج

سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور به همراه عزیزاله شهبازی؛ استاندار البرز، علی کمالی زاده؛ شهردار کرج، محمد نبیونی؛ عضو شورای شهر کرج و جمعی از مدیران شهری و استانی از کارخانه نوآوری کارآفرینان مستعد کرج در خط 4 حصار بازدید کرد.