با حضور شهردار کرج و اعضای شورای شهر:

وبینار تخصصی با عنوان "نقش مدیریت شهری در فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست" برگزار شد

به همت سازمان فرهنگی شهرداری کرج و با حضور علی کمالی زاده؛ شهردار کرج، رحیم خستو؛ نایب رییس شورای شهر کرج، حسین محمدی؛ رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج، افشین دانه کار؛ عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران و مظاهر معین الدینی؛ عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه تهران، وبینار تخصصی با عنوان نقش مدیریت شهری در فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست برگزار شد.