با رعایت پروتکل های بهداشتی:

طرح دوشنبه های ورزشی در ایستگاه هشتم

به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج طرح دوشنبه های ورزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی در پارک خانواده واقع در منطقه ۸ برگزار شد. هفته گذشته نیز پارک باغ ایرانی در منطقه ۷ میزبان این طرح بود.