همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی انجام شد؛

بازدید عضو شورای شهر از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج

همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، سید مرتضی اعتصامی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج از پرسنل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج تقدیر کرد.