گزارش تصویری؛

بازدید سرپرست شهرداری از کمیسیون ماده صد و برخی از سازمان‌های تابع شهرداری کرج

منوچهر غفاری سرپرست شهرداری کرج به همراه محمود دهقان رییس اداره کل حراست از کمیسیون ماده صد و برخی از سازمان‌های تابع شهرداری بازدید کرده و در جریان عملکرد این حوزه ها قرار گرفت.