گزارش تصویری؛

جلسه پایش برنامه راهبردی، عملیاتی ۵ ساله شهرداری کرج

جلسه پایش برنامه راهبردی، عملیاتی ۵ ساله شهرداری کرج با حضور معاون برنامه ریزی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، سرپرست اداره کل سرمایه انسانی و برخی مسئولین مربوطه در حوزه برنامه ریزی برگزار شد.