بازدید شهردار کرج از شرکت آب و خاک پارس

مهرداد کیانی شهردار کرج با همراهی، علی سلطانی مقدم، معاون مالی اقتصادی شهرداری از شرکت آب و خاک پارس بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اقدامات این شرکت در همکاری با شهرداری در پروژه کنارگذر شرقی قرار گرفت.

برچسب‌ها