تبلیغات محیطی، فضاسازی و مهیا کردن شهر برای انتخاباتی باشکوه

کمیته تبلیغات محیطی شهر کرج با هدف مشارکت حداکثری شهروندان و حضور آنها پای صندوق‌های رأی اقدام به اکران طرحهای فرهنگی در سطح مناطق دهگانه نموده است.

برچسب‌ها