بازدید میدانی شهردار کرج از روند تکمیل پروژه های نیمه تمام

مصطفی سعیدی شهردار کرج با همراهی معاون فنی و عمرانی خود و جمعی از مدیران و کارشناسان مدیریت شهری و با هدف رصد آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام عمرانی، در محل ساماندهی جاده پرخطر قزلحصار، نهر سیاه جوی، تقاطع میدان حصارک و... حضور یافت و دستوراتی راهگشا در جهت رفع موانع اجرایی، اداری و مالی آنها صادر نمود و خطاب به پیمانکار و مدیران همراهی کننده توصیه ها و تذکرات لازم را ارائه کرد.

برچسب‌ها