متمم بودجه سازمان‌ها و مناطق شهرداری کرج بررسی شد

با حضور علی سلطانی مقدم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج، معاونین، مدیران مناطق و روسای سازمان‌ها، متمم بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب‌ها