به روایت تصویر؛

توصیه‌های ایمنی فصل سرما در سطح شهر کرج

توصیه‌های ایمنی فصل سرما و نکات پیشگیرانه از خطر و کاهش خسارات ناشی از حوادث برای افزایش آگاهی شهروندان در سطح شهر کرج نصب شد.

برچسب‌ها